Anthony Symonds

asymondsbd1.jpg asymondsbd2.jpg asymondsbd3.jpg asymondsbd4.jpg asymondsbd5.jpg
asymondsbdpattern.jpg

Anthony Symonds, Bolshevik Drag, 2013